สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครเข้าร่วมอบรมสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต (วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง
สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

>> Click : ลงชื่อเข้าร่วมอบรม

ค่าลงทะเบียน
          - สมัครและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
          (ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

การชำระเงินค่าลงทะเบียน
          - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
          - ชื่อบัญชี นางสาวชุลี  สุวรรณเรือง
          - เลขที่บัญชี 909-057189-2
          ** ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน สามารถติดต่อคุณชุลี  สุวรรณเรือง
          เบอร์โทรศัพท์  080-7039910 หรือช่องทาง อีเมล : chulee.p@yru.ac.th

กำหนดการฝึกอบรม
          
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทาการสมัคร
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
          ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/infographic-62 

การรับรองการฝึกอบรม
          ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ฝึกอบรม
          จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียด
          ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ชั้น 5 ห้อง 502 โทร. คุณชุลี  สุวรรณเรือง (ผู้ประสานงานโครงการ)
          Email : chulee.p@yru.ac.th