สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สวท. ครั้งที่ 2/2562

เมื่อ 26 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยาบริการฯ ครั้ง ที่ 2/2562

อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีข้อปรึกษาหารือกับรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานในสังกัด เรื่องการปฏิบัติราชการ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ  การประกันคุณภาพการศึกษา และนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

แกลเลอรี่