สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมพัฒนาทักษะการพัฒนางานโดยใช้กระบวนการ LEAN

เมื่อ 1 ธ.ค. 61 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมและดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการพัฒนางาน 

การดำเนินการโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการพัฒนางาน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำปฏิบัติสู่การพัฒนากระบวนการ LEAN เพื่อการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการกำจัดหรือลดความสูญเปล่า (Wastes) ออกจากกระบวนการทำงาน และเพิ่มคุณค่า (Value) ตามความต้องการของลูกค้า และทำให้ขั้นตอนการทำงานไหลลื่น (Flow) โดยไม่ติดขัด และปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด

แกลเลอรี่