สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[กำลังเปิดรับสมัคร] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ค่าลงทะเบียนอบรม 900 บาท/คน รับสมัครจำนวน 30 คน

การรับสมัคร
        เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวิธีการสมัคร ดังนี้
         1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ให้เข้าสู่เว็บไซต์ http://gg.gg/trainingit6201 และกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และคลิกปุ่มส่งฟอร์ม
         2. รอการตอบกลับจากคณะกรรมการจัดอบรมเพื่อยืนยันการสมัครก่อน ท่านที่สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อน

ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าลงทะเบียน
        ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม คนละ 900 บาท ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากคณะดำเนินการจัดอบรม ภายใน 3 วัน โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีหาพล ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 909-1-57649-9 เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ให้แจ้งชื่อผู้สมัครและส่งสำเนาหรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงินมาที่ e-Mail : ite@yru.ac.th

หรือ ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร 25 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเหตุ
1. ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน ให้รอคำตอบกลับ การยืนยันเข้าร่วมการอบรม จากคณะดำเนินการจัดอบรมก่อน ก่อนชำระค่าสมัครลงทะเบียน
2. รับใบเสร็จรับเงินค่าสมัครลงทะเบียน ในวันจัดอบรม
3. หากผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน ทางคณะกรรมการขอยกเลิกการอบรม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และคืนเงินค่าสมัครดังกล่าวให้ตามจำนวน

>>ฟรี..อาหารเที่ยงและอาหารว่าง คู่มือการอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์
>>อบรมจบ(ผ่าน)หลักสูตร รับเกียรติบัตรรับรองผลการอบรมตามหลักสูตร
[สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aritc.yru.ac.th ]

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเชิญอบรมและรายละเอียดโครงการ พร้อมกับใบตอบรับ ได้ที่ไฟล์ดาวน์โหลด