สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561

17 ต.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมกับรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์อุบล ตันสม และ อาจารย์จารุณี การี และหัวหน้างานแต่ละงานเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยมีข้อปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานและการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมโครงการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้

แกลเลอรี่