สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมการบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 30-31 ส.ค.61 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการจัดอบรม เรื่อง การบริหารระบบงานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 28 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่