สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักวิทยบริการฯ รับการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

20 สิงหาคม 2561 สำนักวิทยบริการฯ รับการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการประเมิน โดยมี ผศ.ศุกลักษณ์ สินธนา และคณะ ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่