สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมการซ่อมและบำรุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ แก่ครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 19-20  กรกฎาคม 2561  ณ ห้องวารสาร อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมการซ่อมและบำรุงรักษาหนังสืออย่างมืออาชีพ แก่ครูบรรณารักษ์ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการซ่อมและดูแลรักษาหนังสือให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้น จำนวนทั้งสิน 20 คน

แกลเลอรี่