สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)


1. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2558
2. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2559 
3. สรุปรายงานการจัดการความรู้ของ สวท. 2560