สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ หัวข้อ "การสรุปประเด็นด้วยความคิด" ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถจัดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 ห้อง 604 

 

แกลเลอรี่