สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อบรมปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดด้วยโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย (R for Statistics)

21 มี.ค. 61 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ กิจกรรม อบรมปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดด้วยโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย (R for Statistics) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการส่งเสริมทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การจัดการอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและวิเคราะห์การเรียนรู้ของเครื่องแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม R
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้โปแกรม R ทดแทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

การอบรมโครงการ/กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดด้วยโปรแกรม R สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย (R for Statistics) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ วิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้ช่วยวิทยากร เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม R มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 68 คน

แกลเลอรี่