สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกอัครราชทูต ที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมห้องอเมริกันคอร์เนอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกอัครราชทูต ที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมห้องอเมริกันคอร์เนอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Peter Haymond เอกอัครราชทูต ที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเยี่ยมเยียนห้องอเมริกันคอร์เนอร์ นอกจากนี้ ได้มีการพูดคุยกับนักศึกษา นักเรียน ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย – สหรัฐอเมริกา ณ ห้องอเมริกันคอร์เนอร์ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่