สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รางวัลบุคลากรดีเด่น

"วันราชภัฎ" ปีพ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วันราชภัฏ "ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้" มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แกลเลอรี่