สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การประกวดชื่อร้านและโลโก้ร้านอาหารวา่งและเครื่องดื่ม

ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ ตามที่สำนักวิทยบริการฯ จัดให้มีการประกวดชื่อร้านและโลโก้ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่จะดำเนินการเปิด ณ ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ขอแจ้งให้กับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทราบ เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานจำนวน 107 ชิ้น เดิมเงินรางวัลกำหนดไว้ 2000 บาท แต่เนื่องจากการพิจารณาจากคณะกรรมการ ชื่อร้าน และโลโก้ ให้มีการแยกเป็น 2 รางวัล คือประเภทชื่อร้าน และประเภทโลโก้ โดยชื่อร้านเงินรางวัล 1000 บาท และโลโก้ เงินรางวัล 2,000 บาท ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกและตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการนำเข้าเพื่อพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ จะมีการประกาศผลใน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้