สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Infographic for kid summer camp'2017

(รับสมัครด่วน) ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Infographic for kid summer camp'2017 ระหว่างวันที่ 21-22, 28-29 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ
>> Clik ใบสมัคร 
>> Clik ตารางอบรม