สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พรบ.คู่มืออำนวยเพื่อประชาชน