สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
นางผ่องผิว อุไรกุล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
phongphew.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21001
ชื่อ :
นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suhaila.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
katkaew.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23402
ชื่อ :
นางสาวอะห์ลาม เจะเตะ
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ahlam.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23300
ชื่อ :
นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kamariyoh.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นายมะอูเซ็ง กอแล
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ma-ou-seng.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23403
ชื่อ :
นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
supaporn.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21004
ชื่อ :
นางสาวภัทรินทร์ นิเลาะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
pattarin.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวชุลี สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chulee.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21003
ชื่อ :
นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rattanaporn.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23203