สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ : อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
อีเมล์ : preecha@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001
ชื่อ : อาจารย์นางสาวอุบล ตันสม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20002
ชื่อ : อาจารย์นางนูรีดา จะปะกียา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : nureeda.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20003
ชื่อ : ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
อีเมล์ : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 20001
ชื่อ : นางผ่องผิว อุไรกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
อีเมล์ : phongphew.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21001
ชื่อ : นายมะรอเซะ ลาเม็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
อีเมล์ : marorseh.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21000
ชื่อ : นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์ : supaporn.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 21004
ชื่อ : นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
อีเมล์ : nusila.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23401
ชื่อ : นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : suhaila.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ : นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : katkaew.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 23402