สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
preecha@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20001
ชื่อ :
อาจารย์นางสาวอุบล ตันสม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20002
ชื่อ :
ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20004
ชื่อ :
อาจารย์จารุณี การี
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jarunee.kar@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20003
ชื่อ :
นางผ่องผิว อุไรกุล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
phongphew.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21001
ชื่อ :
นายมะรอเซะ ลาเม็ง
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
marorseh.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21000
ชื่อ :
นางสาวสุภาพร รัตนไชยยันต์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
supaporn.r@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21004
ชื่อ :
นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nusila.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23401
ชื่อ :
นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suhaila.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวเกดแก้ว ผลผลา
ตำแหน่ง :
บรรณารักษ์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
katkaew.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23402