บุคลากร

อ.ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
(ผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20001)

อีเมล์ : narodom.k@yru.ac.th


ผศ.อุบล ตันสม
(รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและแผนงาน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20002)

อีเมล์ : ubol.t@yru.ac.th


อ.อารยา ชินวรโกมล
(รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (20003)

อีเมล์ : araya.c@yru.ac.th


นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (21005)

อีเมล์ : sukbureeyah.k@yru.ac.th


นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23401)

อีเมล์ : nusila.u@yru.ac.th


นายอิสรา แสงสุวรรณ
(รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23400)

อีเมล์ : Isara.s@yru.ac.th


นายธนภัทร นาคิน
(หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (23201)

อีเมล์ : thanapat.n@yru.ac.th


นายมูฮามะ มะสง
(รก.หัวหน้างานระบบเครือข่าย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22401)

อีเมล์ : muhama.m@yru.ac.th


นายไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร
(รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22201)

อีเมล์ : graitapon.t@yru.ac.th


นายสุริยา นิภิรมย์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (22204)

อีเมล์ : suriya.ni@yru.ac.th