สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
preecha@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20001
ชื่อ :
อาจารย์อุบล ตันสม
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20002
ชื่อ :
อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20004
ชื่อ :
อาจารย์จารุณี การี
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
jarunee.kar@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 20003
ชื่อ :
นางสุขบูรีย๊ะส์ กาจิ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sukbureeyah.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 21005
ชื่อ :
นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nusila.u@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23401
ชื่อ :
นายอิสรา แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
Isara.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23400
ชื่อ :
นางสาวโซฟีนา ยะขุ
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sofina.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22203
ชื่อ :
นายธนภัทร นาคิน
ตำแหน่ง :
รก.หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
thanapat.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 23200
ชื่อ :
นายมูฮามะ มะสง
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
muhama.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 22401
ผิดพลาด (#32)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผิดพลาด (#32)

เกิดข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.