สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : preecha@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20001
ชื่อ : อาจารย์อุบล ตันสม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
อีเมล : ubol.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20002
ชื่อ : อาจารย์นูรีดา จะปะกียา
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้และกิจการพิเศษ
อีเมล : nureeda.j@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20003
ชื่อ : อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : narodom.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 20004